top of page

PRIVACYREGLEMENT

Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Move Loopbaan in Beweging kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen. Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften.   

Omdat Move Loopbaan in Beweging een organisatie is met minder dan 250 medewerkers die persoonsgegevens verwerken, beschikken wij over een verwerkingsregister. Dit register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die Move Loopbaan in Beweging verwerkt.  Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement. Move Loopbaan in Beweging verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever bij aanvang worden aangereikt.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het uitvoeren van de opdracht worden verkregen: gegevens die verkregen zijn in de intake en het vervolgtraject. Dit kunnen gegevens zijn over medische en psychische beperkingen van de cliënt, of over arbeidsmarktvoorkeuren. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor administratieve verwerking van de in te zetten activiteiten en producten, inclusief de verslagen en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever. Gegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de verkregen opdrachten en de inzet van producten. Alleen de coach en tevens eigenaar van Move Loopbaan in Beweging of de cliënt heeft toegang tot inzage en bewerking van de gegevens. Deze gegevens mogen alleen aan anderen worden verstrekt met de uitdrukkelijke instemming van de cliënt of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken is niet van toepassing als het verwerken ervan geschiedt voor reintegratie of begeleiding van werknemers i.v.m. ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Move Loopbaan in Beweging informeert cliënt dat de gegevens worden verwerkt en vraagt om uitdrukkelijk toestemming. Wanneer cliënt vragen heeft over de verwerking van gegevens door Move Loopbaan in Beweging kan hij/zij zich wenden tot de coach.

Artikel 1 Registratie van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op grond van de wet- en regelgeving met betrekking tot re-integratie en daarmede samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften. De registratie beperkt zich tot die informatie welke direct ten dienste staat voor de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Move Loopbaan in Beweging uit te voeren contractuele taken.

Artikel 2 Doel van de registratie persoons- en andere gegevens is te beschikken over uitsluitend die gegevens betreffende geregistreerde of diens werkgever die noodzakelijk zijn bij reintegratie of loopbaanbegeleiding van geregistreerde.

Artikel 3 Als gegevens worden slechts toegelaten tot de registratie: gegevens die openbaar toegankelijk zijn, gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene, anderszins zijn verkregen. Gegevens op rechtmatige wijze verkregen door opdracht van werkgever of elke andere rechtmatige wijze van gegevensverschaffing.

Artikel 4 De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door Move Loopbaan in Beweging op hun juistheid gecontroleerd voordat ze worden opgeslagen.

Artikel 5 Houder, beheerder en bewerker van alle persoonsgegevens is de coach van Move Loopbaan in Beweging.

Artikel 6 Move Loopbaan in Beweging is aansprakelijk voor handelen in strijd met van toepassing zijnde wettelijke voorschriften omtrent privacybescherming of in strijd met dit reglement waar het persoonsgegevens betreft.

Artikel 7 Toegang tot de persoonsgegevens heeft alleen de coach van Move Loopbaan in Beweging vanuit uit te voeren contractuele taken betreffende geregistreerde.

Artikel 8 De coach van Move Loopbaan in Beweging is verplicht tot geheimhouding.

Artikel 9 Door Move Loopbaan in Beweging worden persoonsgegevens slechts aan een derde verstrekt, voor zover zulks overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wordt vereist in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde.

 Artikel 10 Indien geen wettelijke voorschriften van toepassing zijn, worden overige persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan een derde na schriftelijke toestemming van de geregistreerde.  

Artikel 11 Verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie aan een derde blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift of dit reglement geheimhouding geboden is.

Artikel 12 Indien voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie toestemming van de geregistreerde is vereist, kan deze uitsluitend schriftelijk worden gegeven. De toestemming kan betrekking hebben op een geval of op een beperkte categorie van gevallen en moet in het geschrift duidelijk zijn omschreven. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

Artikel 13 Move Loopbaan in Beweging wordt geacht na beëindiging van de contractuele relatie met de opdrachtgever alle tot de persoon van cliënten van deze opdrachtgever te herleiden gegevens welke haar verstrekt zijn door de opdrachtgever na één kalendermaand ter beschikking te stellen van de opdrachtgever. Alle overige tot de persoon te herleiden gegevens zullen ontoegankelijk worden gemaakt dan wel vernietigt.

Artikel 14 Move Loopbaan in Beweging is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan wel aan een gevolmachtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Artikel 15 Inzage van gegevens geschiedt binnen één kalendermaand na aanvraag door middel van een volledige kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel, voor zover de privacy van anderen hiermee niet geschaad wordt, door middel van inzage in de originele gegevens.

Artikel 16 Desgevraagd kan een ieder van wie Move Loopbaan in Beweging persoonsgegevens ter kennis heeft gekregen in persoon een beroep doen op correctie van deze gegevens.

Artikel 17 Correctie zal plaatsvinden indien blijkt dat er sprake is van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling.

Artikel 18 Correctie wordt eerst overwogen nadat een schriftelijk verzoek daartoe van de geregistreerde is ontvangen. Indien gronden aanwezig zijn om aan het correctieverzoek tegemoet te komen dient Move Loopbaan in Beweging binnen een maand een afschrift van de gecorrigeerde gegevens aan de verzoeker toe te zenden.

Artikel 19 Weigering om tot de gevraagde correcties over te gaan, deelt Move Loopbaan in Beweging binnen twee weken na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek mede aan de geregistreerde. De weigering is met redenen omkleed.

Artikel 20 Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen.

Artikel 21 Waar nodig doet Move Loopbaan in Beweging mededeling van de correctie van de gegevens aan derden, belanghebbenden voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

Artikel 22 Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos één exemplaar van het reglement aan de geregistreerde ter beschikking gesteld.

Artikel 23 Indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een andere instelling om de loopbaanadviestaken of re-integratie taken in diens opdracht te verrichten en Move Loopbaan in Beweging verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens aan die andere instelling over te dragen, is Move Loopbaan in Beweging niet verplicht aan dit verzoek gevolg te geven.

Artikel 24 Move Loopbaan in Beweging geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de geregistreerde hiermee instemt en voor zover de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel afdoende is gewaarborgd door de andere instelling.

bottom of page